InstytutInformatyki
i Mechatroniki

Witamy

Instytut Informatyki Stosowanej

Instytut Informatyki Stosowanej istnieje od 1.10.2004.
Pierwszy dyrektorem był prof. dr inż. Antonii Zabłudowski.
Obecnie  funkcję dyrektora pełni prof. zw. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Opis jednostki

    Instytut Informatyki Stosowanej (IIS) WSG w Bydgoszczy prowadzi obecnie kształcenie na trzech kierunkach: Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Mechatronika. Kierunkiem z najdłuższą tradycją w IIS jest Informatyka i Ekonometria. Kształcenia na tym kierunku odbywa się od 2004 roku. Studenci kierunków Informatyka i Mechatronika mogą kształcić się z tych dziedzinach od 2008 roku.
     IIS dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo dydaktyczną. Wyróżnikiem Instytutu w obszarze kadry prowadzącej zajęcia ze studentami na prowadzonych kierunkach jest bardzo duży odsetek osób, które poza działalnością dydaktyczną i naukową są czynnymi zawodowo informatykami. Nasi pracownicy prowadzą firmy informatyczne, współpracują z przedstawicielami wielu dziedzin gospodarki w zakresie szeroko rozumianej informatyzacji firm, urzędów i organizacji. Instytut Informatyki Stosowanej WSG, jako jednostka prowadząca kształcenie w zakresie specjalności informatycznych współpracuje przy tworzeniu koncepcji kształcenia z wiodącymi firmami branży IT.
    Duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny kształcenia, poprzez tworzenie wielu specjalistycznych profili dyplomowania. Jako przykład niech posłużą tu choćby „Projektowanie aplikacji klasy Enterprise”, „Eksploatacja i administrowanie sieciami teleinformatycznymi”, „Projektowanie sterowników cyfrowych”, itp. Wyjątkową ofertą dla studentów WSG jest możliwość uzyskania podczas jednego cyklu kształcenia zarówno tytuły inżyniera jak i licencjata (każdy innej specjalności), ponadto nasi studenci mogę równolegle studiować na studiach podyplomowych pozwalających zdobyć bardzo specjalistyczną wiedzę w zakresie informatyki. Obecnie tworzymy również możliwości poszerzania wiedzy i kompetencji dla naszych studentów poprzez uzupełnienie wykształcenia za granicą między innymi w Dani i Austrii. WSG dysponuje 10 specjalistycznymi pracowniami komputerowymi, w tym najnowocześniejszymi w regionie: multimedialną (komputery Macintosh), układów mikroprocesorowych, systemów GIS i GPS, sieci komputerowych. Studenci mają możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności na kursach specjalistycznych między innymi technologii: Cisco, Microsoft, Linux.
   Wśród oferty szkoleniowej wyjątkowe w skali kraju są kursy z zakresu informatyki bankowej, prowadzone na prawdziwym systemie bankowym. Wyjątkową ofertą w Regionie jest możliwość kształcenia na kierunku Mechatronika gdzie przygotowane zostały między innymi takie specjalności jak: Komputerowe systemy wspomagania projektowania i produkcji, Systemy kontrolno-pomiarowe, Pojazdy szynowe, Samoloty i osprzęt lotniczy, Inteligentne systemy sterowania, Sprzęt i aparatura medyczna. Wyróżnikiem WSG wśród uczelni niepublicznych jest duża liczba kierunków technicznych w ofercie edukacyjnej. Prowadzenie kształcenia w dziedzinach politechnicznych wymaga dużego wysiłku ze strony Uczelni, WSG nie boi się podejmowania trudnych wyzwań, cały czas poszerzany jest wachlarz oferty kształcenia w zakresie nowoczesnej techniki. Obecnie planowana jest dalsza rozbudowa pracowni i zaplecza laboratoryjnego w IIS, co pozwoli no tworzenie nowych specjalności kształcenia.
Prezentacja 

Aktualności

26 października 2016Zapytanie nr 3

Wyższa Szkoła Gospodarki mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu "Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego" (RPPM.03.02.01-22-0046/15) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 160 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu „Metoda projektowa” oraz przeprowadzenie 160 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu „Technologia chmury”

Szczegóły
24 października 2016Zapytanie nr 1

Wyższa Szkoła Gospodarki mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu "Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego" (RPPM.03.02.01-22-0046/15) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych uwzględniając metodę projektową wraz z materiałami dydaktycznymi.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia